Numune Kabul ve Hizmet Kriterleri

1.AMAÇ ve KAPSAM

İş bu belge Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek analizler için koşul ve yükümlülüklerin belirlenmeyi amaçlar.
 

2.TANIMLAR

Merkez Araştırma Laboratuvarı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni
Araştırmacı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı’ndan analiz talep eden kişi, kurum ve işletmeleri
Analiz Talep Formu: Merkezi Araştırma Laboratuvarında analizlerin başlatılabilmesi için doldurulması gereken, numune ve analiz bilgilerini içeren form
Analiz Sorumlusu: Merkezi Araştırma Laboratuvarında istihdam edilen ve talep edilen analiz veya hizmeti vermekle görevlendirilen personel
 

3.YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Araştırmacı Analiz Talep Formunu doldurup imzalayarak bu belgeyi okuduğunu ve belgede yer alan tüm koşulları kabul ettiğini taahhüt eder. 
 2. Analiz Talep Formu, numunelerle birlikte gönderilmelidir. Analiz talep formu bulunmayan numuneler için analiz sürecine başlanmayacaktır. 
 3. Numunenin laboratuvara ulaştırılması araştırmacının sorumluluğundadır. 
 4. Analiz sonucu yalnızca gönderilen örneği temsil eder. Örneğin alındığı bütünü temsil etmez ve bu konuda sorumluluk araştırmacıya aittir. Araştırmacı Merkez Laboratuvarı’ndan aldığı analiz sonuçlarını tanıtım, reklam vb. amaçlarla kullanamaz. Analiz sonuçlarının yayınlanması halinde söz konusu numunenin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından onayladığı, tavsiye edildiği veya olumlandığı anlamını taşıyacak herhangi bir ifade veya ima kullanılmamalıdır.  Bu tip kullanımlardan doğan tüm maddi ve manevi olumsuzluk Araştırmacı’nın sorumluluğundadır. 
 5. Numunenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı’na ulaştırılmasına ve analiz sorumlusu tarafından kabulüne kadar geçen süre zarfında saklama koşullarına uygun olarak taşınması ve muhafazası araştırmacının sorumluluğundadır. Araştırmacı numunenin saklama koşulları ile ilgili bilgileri mutlaka Analiz Talep Formu’nda belirtmelidir. Numunenin uygun şekilde muhafaza edilmemesi, ambalajlanmaması ve taşınmamasından analiz sonuçları da dahil olmak üzere tüm sorumluluk Araştırmacı’ya aittir. 
 6. Numunenin tüm nakil masrafları Araştırmacı tarafından karşılanacaktır.
 7. Numune sade, okunaklı, anlaşılır şekilde isimlendirilerek, dış ortam koşullarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır.
 8. Numune analize veya talep edilen hizmete doğrudan başlanabilecek şekilde hazırlanmalı, başvurulan hizmet işi dışında bir ön işlem gerektirmemelidir. 
 9. Müşteri analiz istek formunu doldurup imzalayarak, analize gönderilen numunenin ve/veya numunelerin varsa insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak olumsuzluklardan müşteri sorumlu olacağını kabul eder. Merkez Laboratuvarı insan ve çevre sağlığına açık tehdit içeren veya laboratuvar koşullarında güvenli analizi mümkün olmayan numunelerin analizini kabul etmeme hakkına sahiptir. 
 10. Araştırmacı talep etmesi durumunda Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü’nün uygun gördüğü hallerde  analiz sürecine dahil olabilir. Bunun için randevu yoluyla belirlenen tarih ve saatte laboratuvarda hazır bulunulması gerekir. Araştırmacı’nın belirlenen saatte hazır olmaması veya katılamayacağını belirtmesi halinde analiz işlemi numunenin durumunda göre tamamen iptal edilir veya uygun bir tarihe ertelenir. Merkez Laboratuvarı bu gibi durumlarda meydana gelebilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
 11. Analiz sonucu, faturalandırma işlemini takiben analiz ücretinin ödendiğinin teyidinin yapılmasından sonra hazırlanarak araştırmacıya iletilir. 
 12. Numunenin analiz sürecinde geri alınamaz bir biçimde değişime uğraması, değerini kaybetmesi gibi durumların oluşmasına karşın numunenin sigortalanma ve maddi değerini garantiye alınması sorumluluğu Araştırmacı’ya aittir. 
 13. Merkezi Araştırma Laboratuvarı analizini yaptığı numune ile ilgili olarak numunenin analiz sonuçlarının amacına uygun kullanılmamasından, sonuçların çarpıtılmasından veya etik olmayan şekilde değerlendirilmesinden sorumlu tutulamaz. 
 14. Ulusal veya uluslararsı kuruluşlar tarafından desteklenen projeler kapsamında gönderilen numunelerin içerik ve analiz tipinin projede taahhüt edilen koşullarla uyumlu olmaması Merkez Araştırma Laboratuvarı sorumluluğunda değildir. Bu gibi durumlarda meydana gelebilecek olumsuzluklardan doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluk analiz talebinde bulunan Araştırmacı’ya ve Proje Yürütücüsü’ne aittir. 
 15. Merkezi Araştırma Laboratuvarı ulusal veya uluslararsı kuruluşlar tarafından desteklenen projelerin kapsam, taahhüt ve süresini takip etmekle yükümlü olmadığı gibi süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen analiz ve hizmetler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek hizmetlerin yaptırılması ve yapılan hizmetler ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürülüğü’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar Araştırmacı tarafından imzalanarak onaylanan Analiz Başvuru Formu’nda atıf yapılan iş bu belge gereğince proje yürütücüsü ve Araştırmacıya aittir. Anlaşmazlık durumlarında Rize Mahkemeleri yetkilidir.